Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden voor de technologische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nummer 29/2010. Een exemplaar van deze voorwaarden is bijgevoegd. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

U kunt hiernaast de algemene leveringsvoorwaarden van PromoTec downloaden in pdf-formaat.